Người bán chủ yếu là chủ yếu là người dân trồng hoa tại Tây Tựu.